บทบาทหน้าที่

 

 

krut.png

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

*******************************************

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(2)(4),14,17(9) และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2558  ลงวันที่  22  มกราคม  2559  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร  ในการประชุมครั้งที่  1/2559       เมื่อวันที่  19  มกราคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งส่วนงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางไว้ดังนี้

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเขาทราย  ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้

  1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  ประกอบด้วยระดับตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ

 

 

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.