วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

    “เป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน    ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อพิชิตความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อพิชิตความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม สร้างพื้นฐานทางครอบครัวให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งไปสู่ชุมชนต้นแบบ

ยุทธศาสตร์ ที่  5  พัฒนาด้านการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น และพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร  เน้นการบริการที่รวดเร็ว   ลดขั้นตอนการทำงาน   สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน  โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและบุคลากรของท้องถิ่น พร้อมกับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นเพื่อรับรองการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว

 

เป้าประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

 1. มีต้นทุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง
 2. การคมนาคมมีความสะดวก ด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนไร้ฝุ่น
 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
 4. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการผลิตข้าวพันธุ์ดี ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน มีอาชีพ   มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มกองทุน  กลุ่มออมทรัพย์เข้มแข็ง  บริหารจัดการเองได้และมีประสิทธิภาพ
 5. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน
 6. ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม สถาบันครอบครัว  ให้อบอุ่น  เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน มุ่งสู่ชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม
 7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 8. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน เพิ่มช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูล ระบบการศึกษา การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของคนในชุมชน
 9. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักศาสนาสำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. ประชาชนสนใจการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 11. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การประสานงานด้านสาธารณสุข
 12. มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
 13. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 14. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดี การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 15. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคมในชุมชนและบุคลากรของท้องถิ่น ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นเพื่อรับรองการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.