สำนักปลัด

นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
โทรศัพท์ : 089-9063703
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 097-9247794
นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐ
นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางนิตยา วุฒิ
นางนิตยา วุฒินักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายภุชงค์ พิทักษ์พงษ์
นายภุชงค์ พิทักษ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ
นางสาวอมิตา เวียงวิเศษนิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
ว่างเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัฐภรณ์ โนนงาม
นางสาวรัฐภรณ์ โนนงามเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายไพศาล โชติรัตน์
นายไพศาล โชติรัตน์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพรรณี คำมี
นางสาวสุพรรณี คำมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมคิด ดาราวงศ์
นายสมคิด ดาราวงศ์พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางสาวอัจฉราพร โนนุช
นางสาวอัจฉราพร โนนุชพนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
-ว่าง-พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมบัติ ชูปั้น
นายสมบัติ ชูปั้นพนักงานจ้างทั่วไป
นายสมพร ตะพานนาก
นายสมพร ตะพานนากพนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
-ว่าง-พนักงานจ้างทั่วไป
นายพีร์วาทิน เลิศสุวรรณชัย
นายพีร์วาทิน เลิศสุวรรณชัยพนักงานจ้างทั่วไป
นายธวัชชัย ภูท้วม
นายธวัชชัย ภูท้วมพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศรีรักษ์ สุขอ่ำ
นางสาวศรีรักษ์ สุขอ่ำพนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมาน จันแจ่ม
นายสมาน จันแจ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยาม)
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางเยาวเรศ พงษ์หาญ
นางเยาวเรศ พงษ์หาญพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นายศรายุทธ สิงห์พลี
นายศรายุทธ สิงห์พลีพนักงานจ้างทั่วไป
นายธนพล กระออมแก้ว
นายธนพล กระออมแก้วพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมณสิชา กระออมแก้ว
นางมณสิชา กระออมแก้วพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.