พนักงานส่วนราชการ

นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวชุติกาญจน์ สุ่มขำ
นางสาวชุติกาญจน์ สุ่มขำครูชำนาญการ
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างทั่วไป

.

นางสาวกัณฐมณี มุทุจัด
นางสาวกัณฐมณี มุทุจัดนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกฤตยา จันทร์แป้น
นางกฤตยา จันทร์แป้นพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิตตาภา สิมอำภา
นางสาวจิตตาภา สิมอำภาพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิรประภา เขียวสวาท
นางสาวศิรประภา เขียวสวาทผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐรวีนันท์ จันทร์แป้น
นางสาวณัฐรวีนันท์ จันทร์แป้นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 089-9063703
-
-นายช่างโยธา
นางสาวอัจฉรา จรรยา
นางสาวอัจฉรา จรรยาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทัตพงศ์ เทศกาล
นายทัตพงศ์ เทศกาลผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววรรลดา เพ็งเที่ยง
นางสาววรรลดา เพ็งเที่ยงพนักงานจ้างทั่วไป
นายปพนธีร์ บุรีวงศ์
นายปพนธีร์ บุรีวงศ์พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
โทรศัพท์ : 089-9063703
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 097-9247794
นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐ
นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางนิตยา วุฒิ
นางนิตยา วุฒินักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายภุชงค์ พิทักษ์พงษ์
นายภุชงค์ พิทักษ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายมนัส ฉิมมา
นายมนัส ฉิมมาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัฐภรณ์ โนนงาม
นางสาวรัฐภรณ์ โนนงามเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายไพศาล โชติรัตน์
นายไพศาล โชติรัตน์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพรรณี คำมี
นางสาวสุพรรณี คำมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมคิด ดาราวงศ์
นายสมคิด ดาราวงศ์พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางสาวอัจฉราพร โนนุช
นางสาวอัจฉราพร โนนุชพนักงานจ้างทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ คงทน
นายกิตติศักดิ์ คงทนพนักงานจ้างทั่วไป
นายปริญญา สมพงษ์
นายปริญญา สมพงษ์พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมบัติ ชูปั้น
นายสมบัติ ชูปั้นพนักงานจ้างทั่วไป
นายสมพร ตะพานนาก
นายสมพร ตะพานนากพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัณฑิตา แอมโคก
นางสาวบัณฑิตา แอมโคกพนักงานจ้างทั่วไป
นายพีร์วาทิน เลิศสุวรรณชัย
นายพีร์วาทิน เลิศสุวรรณชัยพนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธวัชชัย ภูท้วม
นายธวัชชัย ภูท้วมพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศรีรักษ์ สุขอ่ำ
นางสาวศรีรักษ์ สุขอ่ำพนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมาน จันแจ่ม
นายสมาน จันแจ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยาม)
นายสิทธิราช คำสี
นายสิทธิราช คำสีพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางเยาวเรศ พงษ์หาญ
นางเยาวเรศ พงษ์หาญพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นายศรายุทธ สิงห์พลี
นายศรายุทธ สิงห์พลีพนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนพล กระออมแก้ว
นายธนพล กระออมแก้วพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมณสิชา กระออมแก้ว
นางมณสิชา กระออมแก้วพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชย
นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชยผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-3737497
ว่าง
ว่างนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
ว่างนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
-
-นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชัยภัทร สุขทรัพย์ศรี
นายชัยภัทร สุขทรัพย์ศรีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติ
นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอัครเดช พิมพิสาร
นายอัครเดช พิมพิสารผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา ปลูกเนียม
นายปรีชา ปลูกเนียมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวฟ้าใส สวัสดี
นางสาวฟ้าใส สวัสดีพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ จักกะวานน้อย
นางสาวกรรณิการ์ จักกะวานน้อยพนักงานจ้างเหมาบริการ
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างทั่วไป

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.